Klasy I – III SP –  godz. 8.00
Klasy VII,VIII SP i III gimnazjum – godz. 9.30
Klasy IV-VI SP – godz. 11.00

ZAPRASZAMY!!!