ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Wprowadzona reforma oświaty kładzie nacisk nie tylko na wyposażenie ucznia w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności (szkoła ma również wspomagać rozwój młodego człowieka), lecz także w przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia.

Znaczenia nabierają zajęcia psychologiczno-pedagogiczne wspierające podstawowy proces edukacji. Polegają one na rozpoznaniu, zaspokojeniu indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych ucznia.

Ich założeniem jest rozwijanie w uczniach podmiotowego stylu funkcjonowania, który charakteryzuje się wiarą w siebie, traktowaniem problemów jako wyzwań a nie zagrożeń, aktywną i twórczą postawą wobec otoczenia.

W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć:
rozwijających uzdolnienia – załącznik nr 1
dydaktyczno- wyrównawczych – załącznik nr 2
specjalistycznych:
– korekcyjno- kompensacyjnych – załącznik nr 3
– logopedycznych –załącznik nr 4
– socjoterapeutycznych– załącznik nr 5
– rewalidacja – załącznik nr 6
– kynoterapia – załącznik nr 7
– muzykoterapia – załącznik nr 8
– arteterapia –załącznik nr 9
– biblioterapia – załącznik nr 10
– tyfloterapia – załącznik nr 11
– terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją – załącznik nr 12

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej
prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje dla rodzaju prowadzonych zajęć.