DYREKTOR SZKOŁY mgr Alicja Mielcarek

WICEDYREKTORZY
mgr Justyna Tuchorska,
mgr Magdalena Pałasz-Kminikowska,