Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników szkoły, a warunkiem korzystania z odpłatnego obiadu jest wypełniona Karta zgłoszeniowa.
Obiady wydawane są dla:
•    uczniów wnoszących opłaty indywidualne
•    dzieci, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS
•    pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek
Posiłki wydawane są w godzinach od 12.00 do 14.00.
Cena obiadu na rok szkolny 2021/2022 wynosi 6.00 zł / stawka dzienna /

Opłatę za obiady należy uiszczać TYLKO na konto szkoły: nr 69 1030 1090 0000 0000 9012 2029
Zespół Szkół Integracyjnych
im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Krzymińskiego 4
88-100 Inowrocław
Brak wpłaty za obiady powoduje skreślenie z listy.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów i pracowników szkoły.
2. Stołówka szkolna wydaje posiłki od 12:00 do 14:00.
3. Uczniowie korzystający za stołówki zobowiązani są do pozostawianie kurtek, czapek, tornistrów, plecaków itp. w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Podczas wydawania i spożywania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu / nie dozwolone jest: przepychanie oraz wchodzenie bez kolejki/
6. Uczniom niepełnosprawnym obiad wydawany jest poza kolejnością .
7. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacane posiłki.
8. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

W STOŁÓWCE SZKOLNEJ UCZEŃ POWINIEN:
– spokojnie poruszać się po stołówce
– zachowywać się cicho/ nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów/
– zostawiać po sobie porządek/ odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim/
– szanować naczynia, sztućce/ nie wyginać sztućców/


Nadzór nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy.
O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice i Dyrektor Szkoły.