ETAP I:

Poinformowanie społeczności szkolnej o udziale w programie Szkoła z Klasą 2.0.

Wybranie spośród 10 zaproponowanych obszarów – główny obszar działania na ten rok szkolny

Analiza zasobów szkoły: mocnych i słabych stron placówki. Wzięcie pod uwagę zarówno sprzętu i infrastruktury, ludzi i ich potencjału, oraz sposobu uczenia i uczenia się.

Przygotowanie badania potrzeb, które pozwoli Wam dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności, w odniesieniu do wybranego obszaru. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób zdobędzie informacje.

ETAP II:  Przeprowadzenie badania potrzeb, analiza wyników i wyciąganie wniosków oraz definiowanie konkretnego celu dla szkoły.

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak wyglądać będzie realizacja celu dla szkoły. Wybranie maksymalnie dwóch działań oraz stworzenie planu i harmonogramu pracy.

ETAP IV: To czas na działanie! Realizacja pomysłów i wprowadzanie zmian w szkole.