Nasza szkoła jest placówką, w której w codziennej pracy kierujemy się słowami, iż: „Każdy uczeń jest dobry na miarę swoich możliwości”. Zadaniem wszystkich pracowników szkoły jest stworzenie takich optymalnych warunków, które pozwolą każdemu uczniowi zapewnić możliwość pełnego rozwoju i samorealizacji. Wierzymy, że dzięki przyjemnej, bezpiecznej atmosferze nauki, pracy i zabawy każdy uczeń ma możliwość poczucia się pełnoprawnym członkiem grupy, klasy oraz całej szkoły. Dokładamy wszelkich starań, by Nasza Szkoła była przyjazna dla każdego ucznia.
W swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami.
Niezwykle ważnym jest dla nas kształtowanie u uczniów postaw akceptacji, życzliwości i tolerancji.

Jesteśmy szkołą która:

– pozwala dziecku na jego wszechstronny rozwój,
– wychowuje w poczuciu własnej wartości,
– przygotowuje do pełnienia przyszłych ról społecznych,
– posiada dobry system zarządzania,
– posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów,
– dysponuje bogatą bazą dydaktyczną,
– dba o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów,
– stosuje indywidualizację procesu nauczania i wychowania,
– budynek szkoły pozbawiony jest barier architektonicznych.

Uczeń kończący Szkołę Podstawową Integracyjną jest:

– Wrażliwy i tolerancyjny: szanuje innych ludzi, pomaga słabszym, jest wrażliwy na krzywdy innych.
– Kulturalny: zna zasady dobrego wychowania, szanuje innych ludzi.
– Kreatywny: potrafi być twórczy, poradzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.
– Odpowiedzialny i obowiązkowy: stara się sumiennie wypełnić powierzone mu zadania, pracuje systematycznie, można na nim polegać.
– Prowadzi zdrowy styl życia: ma własne nawyki żywieniowe, zna zagrożenia wynikające z stosowania używek.
– Troszczy się o środowisko naturalne: dba o ład i porządek swojego otoczenia, pamięta o segregacji odpadów, uczestniczy w akcjach ekologicznych.