Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu

Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. brak opisów zdjęć,
2. brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anita Świtek, Tomasz Ciechanowski .
 • E-mail: spi.inowroclaw@wp.pl
 • Telefon: 523530366

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
  Dyrektor Szkoły
  Adres: 88-100 Inowrocław, ul J. Krzymińskiego 4
  E-mail:spi.inowroclaw@wp.pl
  Tel.:523530366

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA – 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynku szkoły można wejść czterema wejściami. W jednym z wejść jest zbudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd na wysoki parter. I jedno wejście jest wejściem do windy zewnętrznej, którą można wjechać na parter i piętra budynku.
Dostosowanie korytarzy
Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Dostosowany dla osób z niepełnosprawnością (windy, poręcze).
Dostosowanie wind
Są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, obsługiwane przez pracowników szkoły.
Dostępność pochylni
Tak – przy wejściu od strony boiska na poziom wysokiego parteru.
Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów
Na parkingu przed szkołą wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego