28 września 9 uczniów klas 8 wzięło udział w XIX Olimpiadzie Matematycznej Juniorów- w części testowej.

Udział w teście jest doskonałą okazją do sprawdzenia się w warunkach egzaminu zewnętrznego z matematyki.
Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.
Część korespondencyjna
Zadania tej części (wszystkich lub części z nich) należy przesłać listem poleconym do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ – bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora OMJ – najpóźniej dnia 16 października 2023 r.
Część testowa
W dniu 28 września 2023 r. przeprowadzony był test pisemny w szkołach, które zarejestrowały swój udział
w OMJ. Wynik w zawodach pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach: korespondencyjnej i testowej.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie Olimpiady: www.omj.edu.pl
Uwaga: Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań!
Każdy uczeń, który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej, stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów stopnia drugiego

Koordynator szkolny OMJ Anita Świtek